When Shuiguai was very young… When Shuiguai was very young…